مشاهده منوی اصلی
فرم تکمیل اطلاعات اعضای خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

نکات مهم در تکمیل اطلاعات :

1. اطلاعات عضو باید به صورت کامل وارد شود.

2. اطلاعات افراد تحت تکفل عضو برای استفاده از سامانه باید به صورت کامل وارد شود

3. پس از تکمیل فرم ، مدارک شناسایی عضو و افراد تحت تکفل برای احراز هویت ایشان باید به مدیریت آموزش ارائه شود .

4. ثبت ایمیل جهت سهولت در ارتباط با مرکز آموزش ضروری است.