مشاهده منوی اصلی
بخش درخواست مربیان جهت تدریس دوره های آموزشی
ضوابط مربیان مراکز آموزشی خانه کارگر
1- جهت تدریس در هر رشته آموزشی دارا بودن موارد زیر الزامی است:
الف) داشتن مدرک حداقل کارشناسی مرتبط با رشته تدریس. به طور مثال برای رشته های کامپیوتر داشتن مدرک حداقل کارشناسی کامپیوتر الزامی است.
ب) 200 ساعت سابقه تدریس مرتبط با رشته تدریس.
2- در قسمت فایل ضمیمه رزومه کامل خود را ارسال نمایید. در فایل رزومه زمان دقیق آغاز به کار و ساعاتی که می توانید در مرکز آموزشی جهت تدریس حضور داشته باشید را قید نمایید.
3- پس از ارسال فرم درخواست و بررسی آن، در صورت لزوم جهت تدریس با شما تماس گرفته خواهد شد.